Nasz cel

Instytut Grzegorza Piramowicza jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym przez polskich uczonych, przedstawicieli nauk humanistycznych, oraz środowiska mniejszości narodowych w celu popularyzowania i wspierania rozwoju wiedzy z zakresu humanistyki i nauk społecznych oraz kształtowania umiejętności ich praktycznego stosowania w formułowaniu i prowadzeniu polskiej polityki społeczno-gospodarczej, imigracyjnej, kulturotwórczej oraz tożsamościowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Członków stowarzyszenia szczególnie interesuje problematyka mniejszości narodowych oraz edukacji historycznej.

Ideą Instytutu jest budowanie wspólnej tożsamości opartej na państwowości polskiej przez wzmacnianie procesu dwuszczeblowości świadomości narodowej, czyli promowanie postawy gente Ruthenus, natione Polonus (łac.) –  z pochodzenia Rusin z narodowości Polak –  oraz inspiracja popularnym przysłowiem mówiącym, że „Ormianin to dwa razy Polak”.

Instytut Grzegorza Piramowicza działa na rzecz promowania kultury ormiańskiej oraz zachowania tożsamości narodowej Ormian w Polsce.