O nas

Cel:

Instytut Grzegorza Piramowicza jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym przez polskich uczonych, przedstawicieli nauk humanistycznych, oraz środowiska mniejszości narodowych w celu popularyzowania i wspierania rozwoju wiedzy z zakresu humanistyki i nauk społecznych oraz kształtowania umiejętności ich praktycznego stosowania w formułowaniu i prowadzeniu polskiej polityki społeczno-gospodarczej, imigracyjnej, kulturotwórczej oraz tożsamościowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Członków stowarzyszenia szczególnie interesuje problematyka mniejszości narodowych. Ideą Instytutu jest budowanie wspólnej tożsamości opartej na państwowości polskiej przez wzmacnianie procesu dwuszczeblowości świadomości narodowej, czyli promowanie postawy gente Ruthenus, natione Polonus (łac.) –  z pochodzenia Rusin z narodowości Polak –  oraz inspiracja popularnym przysłowiem mówiącym, że „Ormianin to dwa razy Polak”, jak i też „Polak, Węgier – dwa bratanki”.

Sposoby realizacji:

 • promowanie polskich osiągnięć naukowych i dzieł kultury w kraju i za granicą (w tym także osiągnięć mniejszości narodowych),
 • organizowanie konferencji, zjazdów naukowo-szkoleniowych oraz imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych,
 • organizowanie działań służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych w zakresie zgodnym z celem Instytutu,
 • finansowanie wydawnictwa publikacji naukowych w zakresie zgodnym z celem Instytutu,
 • wspieranie środowiska naukowego i osób prowadzących działalność naukową, edukacyjną, kulturalną, oświatową, artystyczną oraz sportową służących postępowi wiedzy i rozwojowi w zakresie zgodnym z celem Instytutu,
 • rozwijanie współpracy ze środowiskami naukowymi z kraju i zagranicy oraz współpracy międzynarodowej w zakresie badawczym, edukacyjnym, artystycznym, sportowym i kulturalnym w zakresie zgodnym z celem Instytutu.

Majątek i fundusze:

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 •  wpływów ze składek członkowskich,
 • wpływów z darowizn, spadków i zapisów,
 • wpływów z dotacji,
 • wpływów z działalności statutowej,
 • ofiarności publicznej,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia.