Książka o Gminie ormiańskiej ze Stanisławowa już w sprzedaży

Przez stronę Księgarni Akademickiej można pod poniższym linkiem zakupić wersję papierową książki o gminie ormiańskiej ze Stanisławowa prezesa IP Andrzeja Grzegorza Glińskiego.

Niniejsza książka zawiera opis funkcjonowania ormiańskiej gminy w Stanisławowie przez dwa wieki jej istnienia. Wybór tego tematu jest istotny dla historiografii polskiej. Ormianie, choć byli niewielką grupą etniczną, odgrywali ważną rolę w ekonomice, życiu społecznym, a nawet polityce i kulturze dawnej Polski. Książka jest studium źródłowym. Wykorzystano źródła, mało dotąd znane, albo wcale nieznane (wiele tysięcy stron rękopiśmiennych ksiąg sądowych ze Stanisławowa). Analizę ormiańskich akt sądowych rozszerzono, włączając do badań księgi metrykalne, akta konsystorza lwowskiego nacji ormiańskiej , przywilej lokacyjny Stanisławowa, inwentarz miejski, księgi kryminalne Stanisławowa, akta sądowe nacji polskiej ze Stanisławowa oraz inne akta i dokumenty dotyczące Ormian lwowskich. Studia nad dziejami Ormian doprowadziły autora do archiwów kilku krajów, w tym Armenii , Austrii i Ukrainy.

Wydanie książki było możliwe dzięki dotacji Fundacji Lanckorońskich oraz wsparcia Instytutu Piramowicza.

https://akademicka.com.pl/index.php?a=2&detale=1&id=67812&fbclid=IwAR1a-DerVISly6t1cgT4Hd6BPYYLXsGnEwbW722sPfuyLIAd1Mq–jDvE8U